Monday, August 21, 2017

பூவற்கரையில் விநாயகன்

 பூவற்கரையில் விநாயகன்
 வதிரிகாவனம் பூவற்கரையில் கோயில் கொண்டருளும்
 விநாயக விக்னேஸ்வரப் பிள்ளையார் மகத்துவப்
 பிரார்த்தனைப் பிரபந்தம்

பிரபந்தம்
ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன் 
ஞானகுரு வாணிபதம் நாடு.

கலித்துறை
அன்று சிவன் பெயர் அண்ணலெனும் பதியாய்த் திகழ்ந்து
இன்று விநாயக தத்துவ மூர்த்தமெழுந்தருளி
தொன்று தொட்டேயிவ் வதிரிப்பதியினைத் தூய்மை செய்ய
நன்னும் பூவற்கரையில் வதிந்த விநாயகனே.

பதிகம்
பரவெளி ஒளியில் ஒலியென் நாதம்
   பண்புடனோங்காரமானது உலகில்
அரனது நோக்கில் பிரணவ மெய்ப்பொருள்
    ஆனை முகத்துடனான முதல்வன்
பரன்பரை விண்கணங்கள் பணிந்து வணங்கியதால்
     பரகணபதியெனத் திருநாமம் பெற்றவர்
வரமருள இந்த வதிரிகா வனந்தனில்
    வதிந்தனர் பூவற்கரையில் விநாயகன் 1
அகர முதலெழுத்தெல்லாம் உயிர்மெய்யாய்

    ஆனசராசரம்  தோற்றமளித்ததில்
பிரணவமாகவே முன்னுக்குத் தோற்றிய
   பிள்ளையா ரேனுந் தெய்வம் முன்னவனே
நரரெனவுதித்த நம் வினையறுக்க
   நாதத்திலிருந்து தோன்றிய  வைங்கரன்
பரமன் பராசக்தி பண்புடனருளிய
   பண்ணவன்  பூவற்கரையில் விநாயகன்  2

 
படைப்புக்கு முதலில் தோற்றிய பிரணவம்
     பண்புடன் ஓங்காரம் திருமுகமாகவும்
உலக அமைப்பையே பெருவயிராகவும்
    ஊணுயிர் காத்தலீர் காலுருவாகவும்
கலைகளை எழுதத் திருக்கரத்திலோர் கொம்பும்
    கையினில் மோதகம் சராசர ஒடுக்கம்
அங்குச பாசங்கையில் ஆணவச் செருக்கை
    அடக்கியாளப் பூவற்கரையில் விநாயகன் 3

முத்தமிழ் வளர்திடக்கிரிதனி லெழுதிய
     மத்தக மததுத லொற்றைக் கொம்புடையவன்
தோத்திரக் கரத்துயர் தும்பி முகத்தவன்
      நேத்திர நுதலுடைய நிர்மல தேவன் 
அம்மையப்பனைச் சுற்றிய ருங்கனி பெற்றவன் 
     ஆறுமுகக் கடம்பன் அண்ணலாயானவன்
புண்ணிய வழிகாட்டிப் பாவத்தைப் போக்கிடப் 
      பூவற்கரைத் தலத்திலுறைந்த விநாயகன் 4

முப்புரமெரித்த சிவன் மூத்த குமாரன்
    இப்புவியோர் ஏற்று முதல் வழிபடு கடவுள்
அயன் முதல் தேவர்கள் அதிதியானவன்
    கயமுகக் கடவுள் கணபதி நாமன்
எத்தலத்திலும் முதல் பூசை ஏற்பவன்
    ஏரம்பனாக விளங்கிய மூர்த்தி
பந்தமறுக்க இந்த வதிரிகா வனத்துறை
    பண்பாளன் பூவற்கரையில் விநாயகன் 5

வாதாபி கணபதி வடபாலராய் விளங்கி 
மேதாவியாகவுலகெங்கும் பிரகாசித்து 
தாதாமல் தேவதத்துவங்களுக்கும் மேல்
பூதாரம் முதற்பல அண்டங்களையும் கடந்தோன் 
வேதாகம புராண இதிகாசங்களையுந்தந்த 
நாதாந்த மெய்ப்பொருளான கடவுள் 
பேதாதண்மை யகற்றிட இவ்வதிரிகாவனத்துறை
போதனன் பூவற்கரையில் விநாயகன் 6

வாரண வதனமும் மனித அவையமும்
      பூரண வயிறும் பூத உடலமைப்பும்
மாரண மற்றவராய் வலிமையுடையவராத்
      தாரகா சுரரைக் கொன்று தாரகமானவர்
தாமரைக் கண்ணன் மருகனென வானவர்
      தம்பி சுப்பிரமணியற்காக வள்ளியை வெருட்டியவர்
தாமத குணமகற்ற வதிரிகா வனந்தனில்
     தரித்தனர் பூவற்கரையில் விநாயகன் 7

 எண்டிசைப் பாலகற்கும் ஏகாதிபனாய் விளங்கி
   ஏறும்பெருச்சாளி சிவனின் மகன்
பண்டிசை கங்கைமைந்தன் பாவலர் களாரம்பிக்கும்
   பாங்கான நூல் முகத்தில் பதியுங் கணேசன்
முத்தமிழுக்கும் நாயகன் முதலெழுத்துமானவன்
   சித்தம் வைத்த தன் பக்தர்களை சிதையாது பாதுகாப்பவன்
பக்தகோடி மக்கட்குப் புரிந்தருட்பார்வை நல்க
   இத்தலமும் பூவற்கரையில் விநாயகன்  8

வேதவியாச முனிவர் பாரதஞ்சொல்ல

    வெற்பா வட மேருவை ரடாகக்கொண்டு
கோடான தன தொரு காம்பாலெழுதிய
   லம்போதரன் தலைவன் களிற்றுவதனன்
பாதாளம் விண்ணுலகம் பரற்தேக மாக நின்று
   பேதாதி பேத வினையெல்லா மகற்றும்
நாதாந்த மெய்ப்பொருள்  ஞான‌  விக்னேஸ்வரன்
   நாடி நடுவன் பூவற்கரையில் விநாயகன்  9

 போதாரன் நம்பிவைத்த நைவேத்திய மெல்லாமுண்டு
    பொல்லாப் பிள்ளையாரென்ற பூனை நாமம் பெற்றவர்
தேவாரம் மூவர் தமிழைத் தேடிக்காணாமையால்
   திருநாரைப் பதியிலிருந்து தில்லையிலென் றருளினார்
மாதா உமையாள் குமரன் பீதாம்பரன் மருமகன்
   மூதாதெயாங்கடவுள் மூலவிக்னேஸ்வரன்
ஆதாரமாய் வதிரி பூவற்கரையில் விநாயகன்  10

வாழி
வானவரந்தணரானிரை மரசசெங்கோல் நிறை
வழுவாது வையகமோங்க - வாழி
தானவர் செந்தமிழ்ப் புலவரோடு புனல் சொரிந்து
தழைத்திட மறை நான்குமே - வாழி
மானமுடனிருந்து வாழ் மக்கள் மதிப்புயர்வு
மலர்ந் திருகவே - வாழி
மாதர்களின் கற்புநிலை திறம்பாது நின்றொழுதி
மனமகிழ்நது வலிவருகவே - வாழி
பேதமையகற்று நம் சைவசமயம் சொல்வழிப்
பெருநீதி வழுவாதுலவவே - வாழி
பெருமை தரு திருநீறைந்தெழுத்தும் பரந்து
பெருகியோங்கிடவே - வாழி
மோதமொளிர் வதிரிகா வனமெங்கும் தங்குபுகழ்
பொங்கி பெருமாண்பு போற்றி - வாழி
பொருந்து பூவற்கரைப் பிள்ளையார் திருவருள்
பொலிந்திறங்கியருள் பூவற்கரையோனே - வாழியவே

திரு.கா.சூரன்
[தேவரையாளி இந்துக் கல்லூரி ஸ்தாபகர் ]
யாழ்ப்பாணம் வடமராச்சியில் உள்ள வதிரி பூவற்கரை பிள்ளையார் ஆலய பதிகம்  

Thursday, August 17, 2017

அரசியல் நாடகத்தால் அகற்றப்பட்ட சிவாஜி சிலைஇசையில் மூழ்கிக் கிடந்த தமிழ் சினிமாவை வசனத்தின் பக்கம் திசை திருப்பி சாதனை புரிந்தவர் வி.சி.கணேசன். அறிஞர் அண்ணா எழுதிய சிவாஜி கண்ட இந்துசாம்ராஜ்யம் நாடகத்தில் சிவாஜியாக வாழ்ந்ததால்பெரியாரால்  சிவாஜி கணேசன் என அழைக்கப்பட்டார். பின்னர் கணேசன் என்ற அவரது பெயர் மறைந்து சிவாஜி என்ற அடையாளம் ஒட்டிக்கொண்டது. சிவாஜியின் நடிப்பைப் பார்த்துத்தான் சினிமாவில் நடிக்க வந்தேன் என்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை பலரும் ஒப்புவித்தார்கள். சிவாஜிக்கு முன் சிவாஜிக்குப் பின் என்றே தமிழ் சினிமா பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  கலைஞர் கருணாநிதியின் வசனங்களுக்கு உயிரூட்டியவர் சிவாஜி. கட்சி வேறுபாடின்றி இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தனர். சிவாஜி இறந்தபின்னர் அவரது  உருவச்சிலையை சென்னையில் நிறுவி தினமும் அதனைப் பார்வையிட்டு சிவாஜியைப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பத்தை அனைவருக்கும் வழங்கியவர் கருணாநிதி.  அந்தச்சிலைதான் இரவோடு இரவாக அகற்றப்பட்டது.
சிவாஜி சிலையால் அடிக்கடி விபத்தும் போக்குவரத்து இடைஞ்சலும் ஏற்படுகிறது. என வழக்குத் தாக்கல்செய்யப்பட்டது. அதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் சிவஜிசிலையை அகற்ற உத்தரவிட்டது. நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அகற்றப்பட்ட சிலை சிவாஜி மணிமண்டபத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் நீதிமன்ற உத்தரவால் சிவாஜிசிலை அகற்றப்பட்டது போன்று தோற்றமளிக்கிறது. இதன் அரசியல் பின்புலத்தை அலசி ஆராய்ந்தால் உண்மைத்தோற்றம் வெளிப்படும். கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இடையிலான அரசியல் பகமையின் உச்சக்கட்டமே சிவாஜிசிலை அகற்றம். கருணாநிதி ஆட்சி புரிந்தபோது இருந்த அடையாளங்கள் எவையும் இருக்கக்கூடாது என்பதே ஜெயலலிதாவின் கொள்கை.

.  கருணாநிதியால் நிறுவப்பட்ட கண்ணகிசிலை ஜெயலலிதாவின் ஆட்சிக்காலத்தில்பட்டபாடு நாடே அறியும். ஜெயலலிதாவின் உத்தரவால் தூக்கி மூலையிலே போடப்பட்ட கண்ணகிசிலை கருணாநிதி ஆட்சிபீடம்   ஏறியதும் உரிய இடத்துக்கு வந்தது. புதிய சட்டசபை அமைப்பதற்கு ஜெயலலிதா பகீரத முயற்சி செய்தார். முடியவில்லை. கருணாநிதியால் கட்டப்பட்ட புதிய தலமைச்செயலகத்துக்குள் செல்லமாட்டேன் என ஜெயலலிதா உறுதிமொழி எடுத்தார். ஜெயலலிதா முதலமைச்சரானதும் மக்கள் வரிப்பணத்தில் கருணாநிதியால் கட்டப்பட்ட புதிய தலைமைச்செயலகம் வைத்தியசாலையாக மாற்றப்பட்டது. இவை இரண்டும் சிறு உதாரணங்கள் தான்..
 தமிழகத்தில் சுமார் 13 ஆயிரம் சிலைகள் இருப்பதாக புள்ளிவிபரம் தெரிவிக்கிறது. அவற்றில்  சிவாஜிசிலையால் மட்டும் தான் இடைஞ்சலா? மற்றையவற்றால் எதுவித தடங்கலும் இல்லையா? சிவாஜிசிலைக்கு அருகே நடந்த அனைத்தும் உணமையிலேயே நடைபெற்ற விபத்துகளா அல்லது அச்சிலையை அகற்றுவதற்காக திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட விபத்துகளா என்பதை யாரும் ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை..ஜெயலலிதாவின்  ஆட்சிக்காலத்தில் கண்ணகிக்கு நேர்ந்தகதிதான் சிவாஜிக்கும் நேர்ந்துள்ளது.  கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வந்தபின்னர்தான் நீதி கேட்டுபோராடிய கண்ணகிக்கு  நீதி கிடைத்தது.இப்போது கருணாநிதி மெளனித்துப்போயுள்ளார். ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தால் எதாவது நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

எம்.ஜி.ஆர்,என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் ஆகிய இரண்டு நடிகர்களுக்கு மட்டும் தான் சென்னையில் சிலை இருந்தது. இந்த வரிசையில் சென்னையில் சிவாஜிக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டது. அது இப்போது அகற்றப்பட்டுவிட்டது. சிவாஜியின் சிலை  அகற்றப்பட்டதால் அவரது ரசிகர்கள் கொந்தளித்துப்போய் உள்ளனர். ஆனாலும் அமைதியாகத் தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். கமல் சீமான் போன்றவர்கள் தமது கோபத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர். உறக்கத்தில் இருந்த நடிகர் சங்கம் எல்லாம் முடிந்தபின்னர் அறிக்கை விட்டுள்ளது. ஏதாவது ஒரு அரசியல் கட்சியில் தஞ்சமடைந்திருந்தால் சிவாஜிசிலை காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும். அவரது பிள்ளைகளான ராம்குமாரும் பிரபுவும்  அதனை விரும்பவில்லை.  சென்னையில் சிவாஜிக்கு சிலை வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அவர்கள் கூறியதால் சிவாஜி ரசிகர்கள் ஆறுதலடைந்துள்ளனர். 
சிவாஜியின் தகப்பன் சுதந்திரப்போராட்ட காலத்தில் காந்தி மீதும் காங்கிரஸ் மீதும் நம்பிக்கை வைத்தவர். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆரம்பமானபோது சிவாஜி அக்கட்சியில் சேர்ந்து பிரசாரம் செய்தார். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கையை அவர் மீறியதால் அக்கட்சியில் இருந்து வெளியேறி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். கர்மவீரர் அடிபட்டு எல்லாவற்றையும் இழந்து கரை ஒதுங்கினார். அரசியலில் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தாலும் கருணாநிதி ,சிவாஜி-எம்.ஜி.ஆர்,சிவாஜி ஆகியோரின் நட்புக்குப் பாதகம் ஏற்படவில்லை.


செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ.சி, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்,கொடி காத்த குமரன்சாம்ராட்அசோகன்,  அரிச்சந்திரன், சாஜகான்,சலீம்,கர்ணன், கர்ணன்,ராஜராஜ சோழன்,திருநாவுக்கரசர், சோக்கிரடீஸ், மகாகவி காளிதாஸ் போன்ற புராண இதிகாச பாத்திரங்களை கண்முன்னே நிறுத்தியவர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன்.வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு சிலை வைத்து மரியாதை செய்தவர். அப்படிப்பட்ட ஒருவரின் சிலையை அகற்றுமாறு கோரி ஒருவர் நீதிமன்றத்தை அணுகியபோது ஜெயலலிதாவின் தலைமையிலான அரசு கைகட்டி வேடிக்கை பார்த்தது. இந்தியாவே வியப்புடன் திரும்பிப்பார்த்த வைபவம் ஜெயலலிதாவின் வளர்ப்பு மகனுடைய திருமணம். தனது வளர்ப்பு மகனின் திருமணத்தின் மூலம் சிவாஜி வீட்டு சம்பந்தியானார் ஜெயலலிதா. கருணாநிதியின் பகைக்கு முன்னால் சிவாஜியின் உறவு அவருக்குப் பெரிதாகப்படவில்லை.

கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது சென்னையில் சிவாஜிக்கு சிலை அமைக்கப்படும் என ஆளுநரின் அறிவிப்பு வெளியானது. 2006   ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 21 ஆம் திகதி   750 கிலோ நிறை உடைய 8 அடி உயரமுள்ள கம்பீரமான  சிவாஜியின் சிலை திறக்கப்பட்டது  சிவஜிக்குச்சிலை வைக்கும் எண்ணம் உதயமானபோது பண்டிச்சேரிக்குச்சென்ற கருணாநிதி அங்குள்ள சிவாஜியின் சிலையை பார்த்தார். அச்சிலை அவரின் மனத்தைக் கவர்ந்தது. அதனை வடித்த ஸ்தபதி மணியிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார். அவர் வெளிநாடு  செல்ல நேர்ந்ததால் அவருடைய உதவியாளர் ஸ்தபதி ரவி சிலையை நிறைவு செய்தார்.
காந்தியவாதி சீனிவாசன் என்பவர் சிவாஜியின் சிலையை அகற்ற வேண்டும் என வழக்குத் தாக்கல் செய்தார். காந்தி எனும் வழக்கறிஞர் வாதாடி சிலையை அகற்றும் ஆணையைப் பெற்றார். சிலையை அகற்றக்கூடாது என்பதற்கான காரணம் எதனையும் தமிழக அரசு முன்வைக்கவில்லை. 2015  ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பு  வழங்கப்பட்டது.  அரசியல் கட்சி அல்லது சாதி அமைப்புத் தலைவரின் சிலை என்றால் தமிழகத்தில் வன்செயல் வெடித்திருக்கும். சிவாஜி ரசிகர்கள் இன்று முதியவராகிவிட்டனர். ஆனாலும் சிவாஜியின் மீதான அவர்களது பற்றும் பாசமும் சிறிதளவும் குறையவில்லை.


சென்னையில் தலைவர்களின் சிலைகள் இருக்கும் இடத்தில் சிவாஜிக்குச்சிலை வைக்க வேண்டும் என்ற கோஷம் வலுவாக எழுந்துள்ளது. கட்சி பேதமற்று அனைவரும் ஒருமித்துக் குரல் கொடுத்துள்ளனர்.இனி ஒரு விதி செய்வோம் சிவாஜிக்குச்சிலை அமைப்போம் அரசியலுக்கு அப்பால் என கமல் தெரிவித்துள்ளார். சிவாஜிக்கு இன்னொரு சிலை வைக்கலாம். அது நடிகருடைய நட்புக்கு இலக்கணமாக கலைஞர் அமைத்த சிலைக்கு ஈடாகாது என்பது நிதர்சனம்.

சூரன்.ஏ.ரவிவர்மா 

Saturday, August 12, 2017

எப்பயமும் எனக்கில்லை


ஐந்து கரங்களில் ஒரு கரத்தில்
அங்குசமும் மறு கரத்தில் பாசமும்
அபயக்கரம் காட்டி அருள்
பாலிக்கும். மறுகரத்தில் லட்டும்
தும்பிக்கையில் குடமும் கொண்டு
நம்பிக்கையாய் வந்தவர்க்கு
தும்பிக்கையால் அருள் பாலிப்பவர் என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 1

ஈரேழு உலகமும் ஈன்றெடுத்த 
தாய் தந்தையர் என
உலகுக்கு உணர்த்தியவரும் 
அறுகம்புல்லின் புனிதமான வாசனையிலும் 
சந்தனத்தின் மஞ்சளிலும் பால் 
அபிஷேகத்தில் என்றும் உறைபவரும்
ஆனையின் வடிவமானவர் என்
உடனிருக்கு எப்பயமும் எனக்கில்லை. 2

வான் மதியின் முழு ஒளியையும்
தன் கண்களினுள் அடக்கி
ஆகாயம் போன்ற பரந்த மனதைக் கொண்டவரும்
தீ போன்று அசுரருக்கு கனலாயிருப்பவரும்
காற்றைப்போன்று எங்கும் கரைந்திருப்பவரும்
நிலத்தைப்போன்று நீண்டு வியாபித்திருப்பவரும்
நீரைப்போன்று நித்தியமாயிருப்பவரும் என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 3

எழில் கொஞ்சும் சோலையிலே
வண்டுகள் இடும் ரீங்காரத்தில் பிரணவத்தின்
பொருளாய் திகழ்பவரும்
வள்ளியை மணம் புரிய
முருகனுக்கு உதவிய ஆனை முகத்தவரும்
பார்வதியின் பாசத்திற்குரிய
பிள்ளையாரும் என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை 4


வியாசருக்கு தன் தந்தத்தை முறித்து
பார் போற்றும் பாரதம் மகாபாரதமாக
உருவெடுக்க உதவிய
வேத நாயகனாகிய விநாயகரும்
பிரம்மனின் மகள்களாகிய
கமலையையும் வல்லியையும் வல்லீஸ்வரர்
அருளால் கரம் பிடித்த கணபதியும் என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 5

முதற்படை வீடாகிய திருவண்ணாமலையில்
அருணாச்சலேஸ்வரரோடு திகழும்
அல்லல்போம் விநாயகரும்
இரண்டாம் படைவீட்டிற்குரிய விருத்தாச்சல
விருத்தகிரீஸ்வரருடன் உறையும் ஆழத்துப் பிள்ளையாரும்
எமனை ஈஸ்வரன் உøத்த மூன்றாவது படைவீடான
திருக்கடவூரில் உள்ள கள்ளவாரணப் பிள்ளையாரும்என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 6


நான்காவது படைவீடாகிய மதுரை மீனாட்சியம்மனுடன்
உள்ள முக்குறுணி விநாயகரான
சித்தி விநாயகரும் பிள்ளையார் பட்டி காசியை
ஐந்தாவது படைவீடாக கொண்ட
வலம்புரி விநாயகரும் துண்டி விநாயகரும்
ஆறாவது படைவீடான திருநாரையூரில்
அருள் பாலிக்கும் பொல்லாப் பிள்ளையாரும் என்
உடனிருக்க எப்பயமம் எனக்கில்லை. 7

மனிதனைப் போல இரு கரங்களைக்
கொண்ட கற்பக விநாயகரும்
வரங்களை வாரி வழங்கும்
வரதராஜ விநாயகரும்
நம்பியின் மூலம் திருமுறைகளை உலகுக்கு
வெளிப்படுத்திய வலம்புரி விநாயகரும்
தேவர்களுக்கு அமிர்த கலசத்தைக் கொடுத்தவரும் என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 8

ஈஸ்வரனின் புதல்வனே இன்பமாக
என்னுள் உறையும் ஐந்து கரத்தோனே
லம்போதர சுதனே உமைக்கு
உண்மையாயிருந்த உத்தமனே
முருகனுக்கு மூத்தவனே
மாயவனுக்கு மருமகனே
மூஷிக வாகனனே மோதகப் பிரியனே நீ என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை. 9

முக்காலமும் ஒரு காலமாய் முற்றாக
உணர்ந்த மூலப் பொருளோனே
எக்காலமும் அடியாருக்கு துணையாக
வருகின்ற சுந்தர விநாயகனே
ஆலமர்ச் செல்வனின் புதல்வனே
பூவற்கரையில் அருள் பாலி¬க்கும்
பூவற்கரைப் பிள்ளையாரே நீ என்
உடனிருக்க எப்பயமும் எனக்கில்லை 10

தாட்ஷா வர்மா

Wednesday, August 9, 2017

பீகாரைக் கைப்பற்றிய பிஜேபி


பாரதீய ஜனதாக் கட்சியை எதிர்க்கும் பலமான கட்சிகளைப் பலவீனப்படுத்தி சிதைத்து ஆட்சியை பிடிக்கும் ராஜதந்திரத்தைக் கனகச்சிதமாக அரங்கேற்றி வருகிறது மோடி, அமித்ஷா கூட்டணி.  பாரதீய ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில்  மூக்கை நுழைத்து அங்கு  தமது ஆதிக்கத்தை இவர்கள் நிலை நாட்டுகிறார்கள். ஜெயலலிதா உயிருடன் இருக்கும் வரை வாலாட்டாது அமைதியாக இருந்த மோடி, அவர் இறந்ததும் அண்ணா திராவிட  முன்னேற்றக் கழகத்தை மூன்றாக உடைத்துள்ளார்.எடப்பாடி பழனிச்சாமி, பன்னீர்ச்செல்வம்,தினகரன் ஆகிய மூவரின் தலைமையில் இயங்கும் நிர்வாகிகள் தமிழக மக்களைப்பற்றிக் கவலைப்படாது ஆட்சியைத்  தக்க வைப்பதற்கும்  ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவதற்கும்  முயற்சிக்கிறார்கள். மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இதற்குத் துணை போகிறது.


காங்கிரஸின்  ஆட்சியில் உள்ள புதுவையில் பாரதிய ஜனதாவின் முகவர்  போல் செயற்படும்  ஆளுநர் கிரண் பேடி, முதல்வர் நாராயனசாமிக்குக்  குடைச்சல் கொடுக்கிறார். பாரதீய ஜனதாக் கட்சி வடமாநிலங்களிலும்  இதே கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்கிறது. பீகாரில் எதிர்க்கட்சியாக இருந்த பாரதீய ஜனதா அங்கு ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவதில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. லல்லு பிரசாத் யாதவ்,  சோனியா ஆகியோரின் ஆதரவுடன் பீகார் மாநில முதல்வராக நிதிஷ்குமார் பதவி ஏற்றார். லல்லுவின் இளைய மகன்   தேஜஸ்வி துணை முதல்வரானார் லல்லுவின் குடும்பத்துக்குச் சொந்தமான இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிரடிச்சோதனை நடத்தியது.   அவர்களுக்குக் கிடைத்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் லல்லு,  தேஜஸ்வி ஆகியோரின் மீது வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஊழல் செய்த  துணை முதல்வர் தேஜஸ்வியைப் பதவி விலகும்படி முதலமைச்சர்  நிதிஷ்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்தார். வெளிப்படையாகப் பார்த்தால் நிதிஷ்குமார் ஊழலுக்கு எதிரானவர் போன்ற தோற்றம்  ஏற்படும்.
நிதிஷ்குமாருடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் முன்பே லல்லுகுடும்பத்தின் ஊழல் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதெல்லவற்றையும் தெரிந்து கொண்டுதான் நிதிஷ்குமார் லல்லுவுடன்  கூட்டணி அமைத்து முதலமைச்சரானார். நிதிஷ்குமாரின் இன்றைய அறிக்கையைப் பார்த்தால்  லல்லுவின் மகன் இந்த ஆட்சியில் ஊழல் செய்தது போன்ற  தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தனது  வேண்டுகோளை  துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி ஏற்றுக்கொள்ளாததால் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் இராஜினாமா செய்தார். நிதிஷ்குமார் இராஜினாமா செய்த அடுத்த நொடியில் பாரதீய ஜனதா  கைகொடுத்தது. இதன் மூலம் அவருடைய  இராஜினாமா நாடகத்தின் பின்னணியில் பாரதீய ஜனதா  இருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.   பிரதமர் வேட்பாளராக மோடி முன்னிறுத்தப்பட்டதும், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகிய நிதிஷ்குமார் சோனியாவுடனும் லல்லுவுடனும் கைகோர்த்து  பீகார் சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சரானார்.  தான் எதிர்த்த மோடியின் ஆதரவுடன் இப்போது  மீண்டும் முதலமைச்சராகியுள்ளார்.


பீகார் சட்டசபைத் தேர்தல் 2015  ஆமாண்டு நடைபெற்றது.  அப்போது லல்லுவின் ராஷ்ட்டிய 80  தொகுதிகளிலும், நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் 71  தொகுதிகளிலும், சோனியா தலைமயிலான காங்கிரஸ்  27  தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. இக் கூட்டணியை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 58 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. பாரதீய ஜனதா  53  தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று நான்காவது இடத்த்தைப் பெற்றது.  பீகாரில் லல்லுவின் செலவாக்கு இன்னமும் குறையவில்லை.  அதிகளவான தொகுதிகளை லல்லுவின் கட்சியே பெற்றது. என்றாலும் அரசியல் சிக்கல் காரணமாக முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ்குமாருக்கு அவர் விட்டுக் கொடுத்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சி மத்தியில்  ஆட்சியில் இருந்தபோது ரயில்வே அமைச்சராக லல்லு பதவி வகித்தார். அப்போது அவர்  செய்த ஊழல் பற்றிய ஆவணங்களை தூசு தட்டிய பாரதீய ஜனதா அல்லுவின் மீதும் அவருடைய மகன் மீதும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. கூவத்தூர் கூத்து, குட்க விற்பனைக்கான இலஞ்சம், ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் பண விநியோகம் போன்றவை தமிழகத்தில் நடைபெறுவதை  பாரதீய ஜனதா கண்டுகொள்ளவில்லை. பாரதீய ஜனதாவுக்கு அடிமையான கட்சி தமிழகத்தை ஆட்சி  செய்கிறது. பாரதீய ஜனதாவை  எதிர்க்கும் கூட்டணி பீகாரில் ஆட்சியில் இருக்கிறது. அங்கும் தான் விரும்பியவாறு பாரதீய ஜனதா ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது.
பீகாரை பாரதீய  ஜனதா குறிவைத்ததும், பிரதமர் மோடிக்கும் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமாருக்கும் இடையேயான நெருக்கம் அதிகரித்தது. நிதிஷ்குமாரின் மதுவிலக்குக் கொள்கைக்கு மோடி பாராட்டுத் தெரிவித்தார். மோடி அரசின் பணமதிப்பு கொள்கையை எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் கடுமையாக எதிர்த்தன. நிதிஷ்குமார் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். துணை ஜனாதிபதியைத் தெரிவு செய்யும் எதிர்க்கட்சிகளின்  கூடடத்தில்  நிதிஷ்குமார் கலந்து கொள்ளாமல் தனது பிரதிநிதியை அனுப்பி  வைத்தார்.இதேவேளை லல்லுவுக்கும் நிதிஷ்குமருக்குமான உறவில் விரிசல் ஆரம்பமானது.  பீகாரில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்ற லல்லுவின்  குற்றச்சாட்டு இதில் முதன்மையானது. 

பீகாரின் நலன் கருதியே இந்த முடிவை எடுத்ததாக நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார். அவரின் முடிவில் யாருடைய நலன் மிகுந்திருப்பதென்பது வெட்ட வெளிச்சமாகத் தெரிகிறது. ராகுல்காந்தி காந்தி நிதிஷ்குமாரை அழைத்துப் பேசியும் அவர் மசிந்து கொடுக்கவில்லை. நிதிஷ்குமாரை முதல்வராக்கிய லல்லுவும் சோனியாவும் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் கையைப் பிசைந்து கொண்டு நிற்கின்றனர். ஜனநாயக முறைப்படி மக்கள் விரும்பி ஆட்சி அமைப்பார்கள். அரசியல்வாதிகள் தமது விருப்பத்துக்கேற்ப ஆட்சியை  மாற்றுவார்கள். தமிழகத்தில் நடைபெறும்  அதே கூத்துத் தான் பீகாரிலும் நடைபெறுகிறது.

நிதிஷ்குமார் தனது விருப்பப்படி பீகாரில் ஆட்சியை மாற்றி அமைத்ததை ஐக்கிய ஜனதா தள கட்சியின் மூத்த தலைவர் சரத் யாதவ் விரும்பவில்லை. நிதிஷ்குமாருக்கு பீகாரில்  மட்டும் தான் செல்வாக்கு உள்ளது. அடுத்து வரும் தேர்தல்களில் தனித்து போட்டியிட்டு ஆட்சி அமைக்கும் பலமும் அவருக்கு இல்லை.தேசிய அளவில் அவருக்கு செல்வாக்கில்லை. பீகாரில் உள்ள கட்சித் தொண்டர்களும்  நிதிஷ்குமாரின் அணி மாற்றத்தை விரும்பவில்லை. அவருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் சிறியளவில் நடைபெறுகின்றன.அடுத்த தேர்தல் வரும் வரை நிதிஷ்குமாரின் பதவிக்கு ஆபத்தில்லை.

சூரன்.ஏ.ரவிவர்மா